پروژه تجاری، اداری هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه-میدکو

فراز