لیست این ماشین آلات به شرح ذیل می باشد.

  1. اره تک سر،
  2. تراش مولیون،