ساختمان های اداری، تولید و کارگاهی شرکت British American Tobacco (BAT)