رال رنگ پودری استاندارد به شرح ذیل می باشد.

با توجه به اینکه امکان اجرای تمامی رنگ های زیر به روش پودری الکترو استاتیک بر روی پروفیل های آلومینیومی موجود است، امکان اجرای طیف گسترده ای از طرح ها و نماهای گوناگون برای معماران وجود دارد.

YELLOW

ORANGE

RED

VIOLET

BLUE

GREEN

GRAY

BROWN

BLACK & WHITE

YELLOW

ORANGE

RED

VIOLET

BLUE

GREEN

GRAY

BROWN

BLACK & WHITE